โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 2 4 2 3 19
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 12.12 % 6.06 % 9.09 % 57.58 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 7 4 8 3 6 68
ร้อยละ 7.29 % 4.17 % 8.33 % 3.13 % 6.25 % 70.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 10 6 12 5 9 87
ร้อยละ 7.75 % 4.65 % 9.30 % 3.88 % 6.98 % 67.44 %

129 : 10 , 6 , 12 , 5 , 9 , 87...7.75 , 4.65 , 9.30 , 3.88 , 6.98 , 67.44 = 42 : 32.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56%

Powered By www.thaieducation.net