โรงเรียนบ้านดอนเสียด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 5 1 1 1 2 57
ร้อยละ 7.46 % 1.49 % 1.49 % 1.49 % 2.99 % 85.07 %
ระดับประถมศึกษา
269
จำนวน(คน) 42 20 10 10 18 169
ร้อยละ 15.61 % 7.43 % 3.72 % 3.72 % 6.69 % 62.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 336 คน
จำนวน(คน) 47 21 11 11 20 226
ร้อยละ 13.99 % 6.25 % 3.27 % 3.27 % 5.95 % 67.26 %

336 : 47 , 21 , 11 , 11 , 20 , 226...13.99 , 6.25 , 3.27 , 3.27 , 5.95 , 67.26 = 110 : 32.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 32.74%

Powered By www.thaieducation.net