โรงเรียนบ้านดอนเสียด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 1 1 1 2 52
ร้อยละ 8.06 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 3.23 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
266
จำนวน(คน) 42 20 10 10 18 166
ร้อยละ 15.79 % 7.52 % 3.76 % 3.76 % 6.77 % 62.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 328 คน
จำนวน(คน) 47 21 11 11 20 218
ร้อยละ 14.33 % 6.40 % 3.35 % 3.35 % 6.10 % 66.46 %

328 : 47 , 21 , 11 , 11 , 20 , 218...14.33 , 6.40 , 3.35 , 3.35 , 6.10 , 66.46 = 110 : 33.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 328 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 33.54%

Powered By www.thaieducation.net