โรงเรียนบ้านดอนเสียด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 7 1 1 1 4 48
ร้อยละ 11.29 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 6.45 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
266
จำนวน(คน) 44 23 12 12 22 153
ร้อยละ 16.54 % 8.65 % 4.51 % 4.51 % 8.27 % 57.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 328 คน
จำนวน(คน) 51 24 13 13 26 201
ร้อยละ 15.55 % 7.32 % 3.96 % 3.96 % 7.93 % 61.28 %

328 : 51 , 24 , 13 , 13 , 26 , 201...15.55 , 7.32 , 3.96 , 3.96 , 7.93 , 61.28 = 127 : 38.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 328 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 38.72%

Powered By www.thaieducation.net