โรงเรียนบ้านคำบอน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 3 2 0 0 3 43
ร้อยละ 5.88 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 84.31 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 5 6 1 0 2 121
ร้อยละ 3.70 % 4.44 % 0.74 % 0.00 % 1.48 % 89.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 5 2 0 0 38
ร้อยละ 4.26 % 10.64 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 80.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 10 13 3 0 5 202
ร้อยละ 4.29 % 5.58 % 1.29 % 0.00 % 2.15 % 86.70 %

186 : 8 , 8 , 1 , 0 , 5 , 164...4.30 , 4.30 , 0.54 , 0.00 , 2.69 , 88.17 = 22 : 11.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30%

Powered By www.thaieducation.net