โรงเรียนบ้านท่าสะอาด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 29
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 10 3 20 1 0 208
ร้อยละ 4.13 % 1.24 % 8.26 % 0.41 % 0.00 % 85.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 12 4 24 1 0 237
ร้อยละ 4.32 % 1.44 % 8.63 % 0.36 % 0.00 % 85.25 %

278 : 12 , 4 , 24 , 1 , 0 , 237...4.32 , 1.44 , 8.63 , 0.36 , 0.00 , 85.25 = 41 : 14.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75%

Powered By www.thaieducation.net