โรงเรียนบ้านท่าสะอาด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 0 3 0 1 29
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 2.78 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 29 1 31 0 14 169
ร้อยละ 11.89 % 0.41 % 12.70 % 0.00 % 5.74 % 69.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 32 1 34 0 15 198
ร้อยละ 11.43 % 0.36 % 12.14 % 0.00 % 5.36 % 70.71 %

280 : 32 , 1 , 34 , 0 , 15 , 198...11.43 , 0.36 , 12.14 , 0.00 , 5.36 , 70.71 = 82 : 29.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 29.29%

Powered By www.thaieducation.net