โรงเรียนบ้านท่าสะอาด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 0 3 0 1 29
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 2.78 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 26 1 28 0 18 171
ร้อยละ 10.66 % 0.41 % 11.48 % 0.00 % 7.38 % 70.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 29 1 31 0 19 200
ร้อยละ 10.36 % 0.36 % 11.07 % 0.00 % 6.79 % 71.43 %

280 : 29 , 1 , 31 , 0 , 19 , 200...10.36 , 0.36 , 11.07 , 0.00 , 6.79 , 71.43 = 80 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net