โรงเรียนบ้านหัวแฮต (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 6 4 4 1 2 30
ร้อยละ 12.77 % 8.51 % 8.51 % 2.13 % 4.26 % 63.83 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 10 6 4 4 3 91
ร้อยละ 8.47 % 5.08 % 3.39 % 3.39 % 2.54 % 77.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 7 6 4 2 2 56
ร้อยละ 9.09 % 7.79 % 5.19 % 2.60 % 2.60 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 23 16 12 7 7 177
ร้อยละ 9.50 % 6.61 % 4.96 % 2.89 % 2.89 % 73.14 %

165 : 16 , 10 , 8 , 5 , 5 , 121...9.70 , 6.06 , 4.85 , 3.03 , 3.03 , 73.33 = 44 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 26.86%

Powered By www.thaieducation.net