โรงเรียนบ้านหัวแฮต (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 9 6 4 3 3 22
ร้อยละ 19.15 % 12.77 % 8.51 % 6.38 % 6.38 % 46.81 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 13 12 5 4 4 80
ร้อยละ 11.02 % 10.17 % 4.24 % 3.39 % 3.39 % 67.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 8 7 2 2 2 56
ร้อยละ 10.39 % 9.09 % 2.60 % 2.60 % 2.60 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 30 25 11 9 9 158
ร้อยละ 12.40 % 10.33 % 4.55 % 3.72 % 3.72 % 65.29 %

165 : 22 , 18 , 9 , 7 , 7 , 102...13.33 , 10.91 , 5.45 , 4.24 , 4.24 , 61.82 = 63 : 38.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34.71%

Powered By www.thaieducation.net