โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 14
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 7 4 5 2 0 34
ร้อยละ 13.46 % 7.69 % 9.62 % 3.85 % 0.00 % 65.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 8 6 5 3 0 48
ร้อยละ 11.43 % 8.57 % 7.14 % 4.29 % 0.00 % 68.57 %

70 : 8 , 6 , 5 , 3 , 0 , 48...11.43 , 8.57 , 7.14 , 4.29 , 0.00 , 68.57 = 22 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43%

Powered By www.thaieducation.net