โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 26
ร้อยละ 3.45 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 109
ร้อยละ 2.54 % 2.54 % 2.54 % 0.00 % 0.00 % 92.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 4 5 3 0 0 135
ร้อยละ 2.72 % 3.40 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %

147 : 4 , 5 , 3 , 0 , 0 , 135...2.72 , 3.40 , 2.04 , 0.00 , 0.00 , 91.84 = 12 : 8.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16%

Powered By www.thaieducation.net