โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 29
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.67 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 3 2 3 2 0 108
ร้อยละ 2.54 % 1.69 % 2.54 % 1.69 % 0.00 % 91.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 4 2 3 2 0 137
ร้อยละ 2.70 % 1.35 % 2.03 % 1.35 % 0.00 % 92.57 %

148 : 4 , 2 , 3 , 2 , 0 , 137...2.70 , 1.35 , 2.03 , 1.35 , 0.00 , 92.57 = 11 : 7.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.43%

Powered By www.thaieducation.net