โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 27
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 5 2 3 2 0 106
ร้อยละ 4.24 % 1.69 % 2.54 % 1.69 % 0.00 % 89.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 7 3 3 2 0 133
ร้อยละ 4.73 % 2.03 % 2.03 % 1.35 % 0.00 % 89.86 %

148 : 7 , 3 , 3 , 2 , 0 , 133...4.73 , 2.03 , 2.03 , 1.35 , 0.00 , 89.86 = 15 : 10.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14%

Powered By www.thaieducation.net