โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 4 9 0 0 23
ร้อยละ 2.70 % 10.81 % 24.32 % 0.00 % 0.00 % 62.16 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 7 8 27 0 1 100
ร้อยละ 4.90 % 5.59 % 18.88 % 0.00 % 0.70 % 69.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 8 12 36 0 1 123
ร้อยละ 4.44 % 6.67 % 20.00 % 0.00 % 0.56 % 68.33 %

180 : 8 , 12 , 36 , 0 , 1 , 123...4.44 , 6.67 , 20.00 , 0.00 , 0.56 , 68.33 = 57 : 31.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67%

Powered By www.thaieducation.net