โรงเรียนอนุบาลเซกา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.16 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %
ระดับประถมศึกษา
1030
จำนวน(คน) 48 0 130 0 0 852
ร้อยละ 4.66 % 0.00 % 12.62 % 0.00 % 0.00 % 82.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1079 คน
จำนวน(คน) 48 0 134 0 0 897
ร้อยละ 4.45 % 0.00 % 12.42 % 0.00 % 0.00 % 83.13 %

1079 : 48 , 0 , 134 , 0 , 0 , 897...4.45 , 0.00 , 12.42 , 0.00 , 0.00 , 83.13 = 182 : 16.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1079 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 16.87%

Powered By www.thaieducation.net