โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 5
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 23
ร้อยละ 9.38 % 3.13 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 39 คน
จำนวน(คน) 4 1 6 0 0 28
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 71.79 %

39 : 4 , 1 , 6 , 0 , 0 , 28...10.26 , 2.56 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 71.79 = 11 : 28.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21%

Powered By www.thaieducation.net