โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 3
ร้อยละ 42.86 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 6 2 4 0 0 19
ร้อยละ 19.35 % 6.45 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 61.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 38 คน
จำนวน(คน) 9 2 5 0 0 22
ร้อยละ 23.68 % 5.26 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 57.89 %

38 : 9 , 2 , 5 , 0 , 0 , 22...23.68 , 5.26 , 13.16 , 0.00 , 0.00 , 57.89 = 16 : 42.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11%

Powered By www.thaieducation.net