โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 0 1 5 1 11
ร้อยละ 21.74 % 0.00 % 4.35 % 21.74 % 4.35 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 5 3 10 8 13 25
ร้อยละ 7.81 % 4.69 % 15.63 % 12.50 % 20.31 % 39.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 10 3 11 13 14 36
ร้อยละ 11.49 % 3.45 % 12.64 % 14.94 % 16.09 % 41.38 %

87 : 10 , 3 , 11 , 13 , 14 , 36...11.49 , 3.45 , 12.64 , 14.94 , 16.09 , 41.38 = 51 : 58.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 58.62%

Powered By www.thaieducation.net