โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 47
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 12 0 11 0 0 217
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 4.58 % 0.00 % 0.00 % 90.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 92.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 373 คน
จำนวน(คน) 14 0 19 0 0 340
ร้อยละ 3.75 % 0.00 % 5.09 % 0.00 % 0.00 % 91.15 %

291 : 14 , 0 , 13 , 0 , 0 , 264...4.81 , 0.00 , 4.47 , 0.00 , 0.00 , 90.72 = 27 : 9.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 373 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.85%

Powered By www.thaieducation.net