โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 4 2 1 0 16
ร้อยละ 8.00 % 16.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 9 2 4 1 0 68
ร้อยละ 10.71 % 2.38 % 4.76 % 1.19 % 0.00 % 80.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 9 0 2 0 0 30
ร้อยละ 21.95 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 20 6 8 2 0 114
ร้อยละ 13.33 % 4.00 % 5.33 % 1.33 % 0.00 % 76.00 %

109 : 11 , 6 , 6 , 2 , 0 , 84...10.09 , 5.50 , 5.50 , 1.83 , 0.00 , 77.06 = 25 : 22.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net