โรงเรียนบ้านซ่อมกอก (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 3 11 5 0 0 31
ร้อยละ 6.00 % 22.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 62.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 5 15 7 0 1 112
ร้อยละ 3.57 % 10.71 % 5.00 % 0.00 % 0.71 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 8 26 12 0 1 143
ร้อยละ 4.21 % 13.68 % 6.32 % 0.00 % 0.53 % 75.26 %

190 : 8 , 26 , 12 , 0 , 1 , 143...4.21 , 13.68 , 6.32 , 0.00 , 0.53 , 75.26 = 47 : 24.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74%

Powered By www.thaieducation.net