โรงเรียนบ้านซ่อมกอก (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 3 12 7 1 0 27
ร้อยละ 6.00 % 24.00 % 14.00 % 2.00 % 0.00 % 54.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 5 18 8 0 2 107
ร้อยละ 3.57 % 12.86 % 5.71 % 0.00 % 1.43 % 76.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 8 30 15 1 2 134
ร้อยละ 4.21 % 15.79 % 7.89 % 0.53 % 1.05 % 70.53 %

190 : 8 , 30 , 15 , 1 , 2 , 134...4.21 , 15.79 , 7.89 , 0.53 , 1.05 , 70.53 = 56 : 29.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47%

Powered By www.thaieducation.net