โรงเรียนบ้านท่าสำราญ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 0 3 2 0 33
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 7.50 % 5.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 5 0 6 0 1 78
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 1.11 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 7 0 9 2 1 111
ร้อยละ 5.38 % 0.00 % 6.92 % 1.54 % 0.77 % 85.38 %

130 : 7 , 0 , 9 , 2 , 1 , 111...5.38 , 0.00 , 6.92 , 1.54 , 0.77 , 85.38 = 19 : 14.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.62%

Powered By www.thaieducation.net