โรงเรียนชุมชนบ้านซาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 98.00 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 154
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.28 % 0.00 % 0.00 % 98.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
166
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 163
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.20 % 0.00 % 0.60 % 98.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 372 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 0 1 366
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.34 % 0.00 % 0.27 % 98.39 %

206 : 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 203...0.00 , 0.00 , 1.46 , 0.00 , 0.00 , 98.54 = 3 : 1.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 372 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61%

Powered By www.thaieducation.net