โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 1 6 8 7 12
ร้อยละ 17.07 % 2.44 % 14.63 % 19.51 % 17.07 % 29.27 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 36 17 25 53 42 37
ร้อยละ 17.14 % 8.10 % 11.90 % 25.24 % 20.00 % 17.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 43 18 31 61 49 49
ร้อยละ 17.13 % 7.17 % 12.35 % 24.30 % 19.52 % 19.52 %

251 : 43 , 18 , 31 , 61 , 49 , 49...17.13 , 7.17 , 12.35 , 24.30 , 19.52 , 19.52 = 202 : 80.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 202 คน คิดเป็นร้อยละ 80.48%

Powered By www.thaieducation.net