โรงเรียนบ้านนาซาว (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 37
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 4 5 4 0 0 94
ร้อยละ 3.74 % 4.67 % 3.74 % 0.00 % 0.00 % 87.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 26
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 6 7 5 0 0 157
ร้อยละ 3.43 % 4.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 89.71 %

147 : 5 , 6 , 5 , 0 , 0 , 131...3.40 , 4.08 , 3.40 , 0.00 , 0.00 , 89.12 = 16 : 10.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29%

Powered By www.thaieducation.net