โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 30
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 7 6 5 5 84
ร้อยละ 5.31 % 6.19 % 5.31 % 4.42 % 4.42 % 74.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 8 9 8 7 7 114
ร้อยละ 5.23 % 5.88 % 5.23 % 4.58 % 4.58 % 74.51 %

153 : 8 , 9 , 8 , 7 , 7 , 114...5.23 , 5.88 , 5.23 , 4.58 , 4.58 , 74.51 = 39 : 25.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49%

Powered By www.thaieducation.net