โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 0 3 3 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.50 % 7.50 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 0 0 6 6 4 97
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.31 % 5.31 % 3.54 % 85.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 0 0 6 9 7 131
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.92 % 5.88 % 4.58 % 85.62 %

153 : 0 , 0 , 6 , 9 , 7 , 131...0.00 , 0.00 , 3.92 , 5.88 , 4.58 , 85.62 = 22 : 14.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38%

Powered By www.thaieducation.net