โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 29
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 5.13 % 5.13 % 5.13 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 3 3 3 3 5 97
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 2.63 % 2.63 % 4.39 % 85.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 5 5 5 5 7 126
ร้อยละ 3.27 % 3.27 % 3.27 % 3.27 % 4.58 % 82.35 %

153 : 5 , 5 , 5 , 5 , 7 , 126...3.27 , 3.27 , 3.27 , 3.27 , 4.58 , 82.35 = 27 : 17.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65%

Powered By www.thaieducation.net