โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 0 1 1 0 23
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 16 4 3 0 0 83
ร้อยละ 15.09 % 3.77 % 2.83 % 0.00 % 0.00 % 78.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 19 4 4 1 0 106
ร้อยละ 14.18 % 2.99 % 2.99 % 0.75 % 0.00 % 79.10 %

134 : 19 , 4 , 4 , 1 , 0 , 106...14.18 , 2.99 , 2.99 , 0.75 , 0.00 , 79.10 = 28 : 20.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90%

Powered By www.thaieducation.net