โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 1 2 1 3 17
ร้อยละ 14.29 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 10.71 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 11 6 2 0 0 90
ร้อยละ 10.09 % 5.50 % 1.83 % 0.00 % 0.00 % 82.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 15 7 4 1 3 107
ร้อยละ 10.95 % 5.11 % 2.92 % 0.73 % 2.19 % 78.10 %

137 : 15 , 7 , 4 , 1 , 3 , 107...10.95 , 5.11 , 2.92 , 0.73 , 2.19 , 78.10 = 30 : 21.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90%

Powered By www.thaieducation.net