โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 8 6 3 0 0 17
ร้อยละ 23.53 % 17.65 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 23 25 23 7 0 51
ร้อยละ 17.83 % 19.38 % 17.83 % 5.43 % 0.00 % 39.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 31 31 26 7 0 68
ร้อยละ 19.02 % 19.02 % 15.95 % 4.29 % 0.00 % 41.72 %

163 : 31 , 31 , 26 , 7 , 0 , 68...19.02 , 19.02 , 15.95 , 4.29 , 0.00 , 41.72 = 95 : 58.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 58.28%

Powered By www.thaieducation.net