โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 30
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 7 0 19 2 0 103
ร้อยละ 5.34 % 0.00 % 14.50 % 1.53 % 0.00 % 78.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 9 0 20 2 0 133
ร้อยละ 5.49 % 0.00 % 12.20 % 1.22 % 0.00 % 81.10 %

164 : 9 , 0 , 20 , 2 , 0 , 133...5.49 , 0.00 , 12.20 , 1.22 , 0.00 , 81.10 = 31 : 18.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90%

Powered By www.thaieducation.net