โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 4 1 0 0 26
ร้อยละ 6.06 % 12.12 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 8 4 13 4 0 102
ร้อยละ 6.11 % 3.05 % 9.92 % 3.05 % 0.00 % 77.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 10 8 14 4 0 128
ร้อยละ 6.10 % 4.88 % 8.54 % 2.44 % 0.00 % 78.05 %

164 : 10 , 8 , 14 , 4 , 0 , 128...6.10 , 4.88 , 8.54 , 2.44 , 0.00 , 78.05 = 36 : 21.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.95%

Powered By www.thaieducation.net