โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 66.67 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
5
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 0
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 80.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 8 คน
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 0
ร้อยละ 12.50 % 25.00 % 62.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

8 : 1 , 2 , 5 , 0 , 0 , 0...12.50 , 25.00 , 62.50 , 0.00 , 0.00 , 0.00 = 8 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 8 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net