โรงเรียนบ้านนาคำนาใน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 2 5 2 0 34
ร้อยละ 6.52 % 4.35 % 10.87 % 4.35 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 6 1 4 1 0 105
ร้อยละ 5.13 % 0.85 % 3.42 % 0.85 % 0.00 % 89.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 9 3 9 3 0 139
ร้อยละ 5.52 % 1.84 % 5.52 % 1.84 % 0.00 % 85.28 %

163 : 9 , 3 , 9 , 3 , 0 , 139...5.52 , 1.84 , 5.52 , 1.84 , 0.00 , 85.28 = 24 : 14.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.72%

Powered By www.thaieducation.net