โรงเรียนบ้านนาคำนาใน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 7 10 2 3 1 22
ร้อยละ 15.56 % 22.22 % 4.44 % 6.67 % 2.22 % 48.89 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 17 8 8 7 6 72
ร้อยละ 14.41 % 6.78 % 6.78 % 5.93 % 5.08 % 61.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 24 18 10 10 7 94
ร้อยละ 14.72 % 11.04 % 6.13 % 6.13 % 4.29 % 57.67 %

163 : 24 , 18 , 10 , 10 , 7 , 94...14.72 , 11.04 , 6.13 , 6.13 , 4.29 , 57.67 = 69 : 42.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 42.33%

Powered By www.thaieducation.net