โรงเรียนบ้านนาคำนาใน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 4 2 6 1 30
ร้อยละ 4.44 % 8.89 % 4.44 % 13.33 % 2.22 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 4 5 9 9 8 83
ร้อยละ 3.39 % 4.24 % 7.63 % 7.63 % 6.78 % 70.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 6 9 11 15 9 113
ร้อยละ 3.68 % 5.52 % 6.75 % 9.20 % 5.52 % 69.33 %

163 : 6 , 9 , 11 , 15 , 9 , 113...3.68 , 5.52 , 6.75 , 9.20 , 5.52 , 69.33 = 50 : 30.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67%

Powered By www.thaieducation.net