โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 6 12 2 6 1 17
ร้อยละ 13.64 % 27.27 % 4.55 % 13.64 % 2.27 % 38.64 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 23 14 25 10 14 73
ร้อยละ 14.47 % 8.81 % 15.72 % 6.29 % 8.81 % 45.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 4 2 13 1 3 51
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 17.57 % 1.35 % 4.05 % 68.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 33 28 40 17 18 141
ร้อยละ 11.91 % 10.11 % 14.44 % 6.14 % 6.50 % 50.90 %

203 : 29 , 26 , 27 , 16 , 15 , 90...14.29 , 12.81 , 13.30 , 7.88 , 7.39 , 44.33 = 113 : 55.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10%

Powered By www.thaieducation.net