โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 7 13 2 6 1 15
ร้อยละ 15.91 % 29.55 % 4.55 % 13.64 % 2.27 % 34.09 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 23 16 28 11 14 67
ร้อยละ 14.47 % 10.06 % 17.61 % 6.92 % 8.81 % 42.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 4 2 12 1 3 52
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 16.22 % 1.35 % 4.05 % 70.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 34 31 42 18 18 134
ร้อยละ 12.27 % 11.19 % 15.16 % 6.50 % 6.50 % 48.38 %

203 : 30 , 29 , 30 , 17 , 15 , 82...14.78 , 14.29 , 14.78 , 8.37 , 7.39 , 40.39 = 121 : 59.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 143 คน คิดเป็นร้อยละ 51.62%

Powered By www.thaieducation.net