โรงเรียนบ้านโนน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 15
ร้อยละ 16.67 % 12.50 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 9 9 8 8 6 38
ร้อยละ 11.54 % 11.54 % 10.26 % 10.26 % 7.69 % 48.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 102
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 13 12 10 8 6 155
ร้อยละ 6.37 % 5.88 % 4.90 % 3.92 % 2.94 % 75.98 %

102 : 13 , 12 , 10 , 8 , 6 , 53...12.75 , 11.76 , 9.80 , 7.84 , 5.88 , 51.96 = 49 : 48.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02%

Powered By www.thaieducation.net