โรงเรียนบ้านโนน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 12 3 1 0 0 8
ร้อยละ 50.00 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 11 9 8 8 6 35
ร้อยละ 14.29 % 11.69 % 10.39 % 10.39 % 7.79 % 45.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 101
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 23 12 9 8 6 144
ร้อยละ 11.39 % 5.94 % 4.46 % 3.96 % 2.97 % 71.29 %

101 : 23 , 12 , 9 , 8 , 6 , 43...22.77 , 11.88 , 8.91 , 7.92 , 5.94 , 42.57 = 58 : 57.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71%

Powered By www.thaieducation.net