โรงเรียนบ้านดงเสียด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 16
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 1 3 13 0 0 82
ร้อยละ 1.01 % 3.03 % 13.13 % 0.00 % 0.00 % 82.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 2 5 15 0 0 98
ร้อยละ 1.67 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.67 %

120 : 2 , 5 , 15 , 0 , 0 , 98...1.67 , 4.17 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 81.67 = 22 : 18.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33%

Powered By www.thaieducation.net