โรงเรียนบ้านวังยาว (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 74
ร้อยละ 3.53 % 0.00 % 9.41 % 0.00 % 0.00 % 87.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 20
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 5 0 15 0 0 127
ร้อยละ 3.40 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 86.39 %

121 : 4 , 0 , 10 , 0 , 0 , 107...3.31 , 0.00 , 8.26 , 0.00 , 0.00 , 88.43 = 14 : 11.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.61%

Powered By www.thaieducation.net