โรงเรียนบ้านโคกนิยม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 8 2 6 1 2 15
ร้อยละ 23.53 % 5.88 % 17.65 % 2.94 % 5.88 % 44.12 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 11 2 23 1 11 68
ร้อยละ 9.48 % 1.72 % 19.83 % 0.86 % 9.48 % 58.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 19 4 29 2 13 83
ร้อยละ 12.67 % 2.67 % 19.33 % 1.33 % 8.67 % 55.33 %

150 : 19 , 4 , 29 , 2 , 13 , 83...12.67 , 2.67 , 19.33 , 1.33 , 8.67 , 55.33 = 67 : 44.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.67%

Powered By www.thaieducation.net