โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 16 14 17 16 11 34
ร้อยละ 14.81 % 12.96 % 15.74 % 14.81 % 10.19 % 31.48 %
ระดับประถมศึกษา
343
จำนวน(คน) 40 27 52 40 20 164
ร้อยละ 11.66 % 7.87 % 15.16 % 11.66 % 5.83 % 47.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
186
จำนวน(คน) 18 10 24 18 8 108
ร้อยละ 9.68 % 5.38 % 12.90 % 9.68 % 4.30 % 58.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 637 คน
จำนวน(คน) 74 51 93 74 39 306
ร้อยละ 11.62 % 8.01 % 14.60 % 11.62 % 6.12 % 48.04 %

451 : 56 , 41 , 69 , 56 , 31 , 198...12.42 , 9.09 , 15.30 , 12.42 , 6.87 , 43.90 = 253 : 56.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 637 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 331 คน คิดเป็นร้อยละ 51.96%

Powered By www.thaieducation.net