โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 10 5 0 2 0 61
ร้อยละ 12.82 % 6.41 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 78.21 %
ระดับประถมศึกษา
281
จำนวน(คน) 18 8 5 0 0 250
ร้อยละ 6.41 % 2.85 % 1.78 % 0.00 % 0.00 % 88.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
150
จำนวน(คน) 18 5 1 0 0 126
ร้อยละ 12.00 % 3.33 % 0.67 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 509 คน
จำนวน(คน) 46 18 6 2 0 437
ร้อยละ 9.04 % 3.54 % 1.18 % 0.39 % 0.00 % 85.85 %

359 : 28 , 13 , 5 , 2 , 0 , 311...7.80 , 3.62 , 1.39 , 0.56 , 0.00 , 86.63 = 48 : 13.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 509 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 14.15%

Powered By www.thaieducation.net