โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 12 5 0 2 0 57
ร้อยละ 15.79 % 6.58 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
284
จำนวน(คน) 28 28 0 0 0 228
ร้อยละ 9.86 % 9.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
156
จำนวน(คน) 24 9 0 0 0 123
ร้อยละ 15.38 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 516 คน
จำนวน(คน) 64 42 0 2 0 408
ร้อยละ 12.40 % 8.14 % 0.00 % 0.39 % 0.00 % 79.07 %

360 : 40 , 33 , 0 , 2 , 0 , 285...11.11 , 9.17 , 0.00 , 0.56 , 0.00 , 79.17 = 75 : 20.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 516 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93%

Powered By www.thaieducation.net