โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 15 8 0 5 0 48
ร้อยละ 19.74 % 10.53 % 0.00 % 6.58 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
284
จำนวน(คน) 30 30 0 0 0 224
ร้อยละ 10.56 % 10.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
156
จำนวน(คน) 28 12 0 0 0 116
ร้อยละ 17.95 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 516 คน
จำนวน(คน) 73 50 0 5 0 388
ร้อยละ 14.15 % 9.69 % 0.00 % 0.97 % 0.00 % 75.19 %

360 : 45 , 38 , 0 , 5 , 0 , 272...12.50 , 10.56 , 0.00 , 1.39 , 0.00 , 75.56 = 88 : 24.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 516 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 24.81%

Powered By www.thaieducation.net